CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji:

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k/ Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.centralna.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie/centralna-baza-rezerw-sanitarno-przeciwepidemicznych-w-porebach-kolo-zdunskiej-woli

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej:  2019-04-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-09

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

– pochodzą z różnych źródeł,
– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Krzysztof Białecki
informatyka@centralna.gov.pl

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 823 57 70

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:
W skład obiektów Centralnej Bazy rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych w Porębach k/Zduńskiej Woli wchodzą:

Hurtownia Farmaceutyczna Surowic i Szczepionek,

Obiekt posiada parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych, powierzchnia parkingu jest wyłożona kostką brukową. Jest możliwość dojścia do budynku ścieżką z kostki brukowej. W obiekcie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla wózków inwalidzkich.

 

Magazyn Środków Dezynfekcyjnych i Rezerw,

Obiekt posiada parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych, powierzchnia parkingu jest wyłożona kostką brukową. Jest możliwość dojścia do budynku ścieżką z kostki brukowej. W obiekcie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla wózków inwalidzkich.

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych w Porębach k/ Zduńskiej Woli nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Partnerzy