CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

O nas

Przedmiotem działalności Bazy jest:

1. Utrzymanie stałej rezerwy i dystrybucja aparatury, środków dezynfekcyjnych, innych środków medycznych, materiałów oświatowo – zdrowotnych przeznaczonych dla podmiotów leczniczych w razie zagrożenia epidemicznego lub dla zapewnienia właściwego stanu sanitarnego kraju;

2. Pełnienie funkcji Centralnego Dystrybutora Szczepionek zakupionych preparatów szczepionkowych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w zakresie dotyczącym przechowywania, zabezpieczenia, rotacji i dystrybucji, z zachowaniem zasad Dobrej praktyki Dystrybucyjnej;

3. Odbiór, przechowywanie i dystrybucja należących do rezerw strategicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych w celu zapobiegania i zwalczania sytuacji nadzwycz., w tym także dotyczących chorób zakaźnych oraz zawierania stosownych umów.

Działalność Bazy wg Statutu

1. Centralna Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych, zwaną dalej „Centralna Bazą”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. Siedzibą „Centralnej Bazy” są Poręby 26 A , 98-220 Zduńska Wola.

3. Obszarem działania „Centralnej Bazy” jest terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Kierownictwo

Dyrektor – Tomasz Fraszka
Główna Księgowa – Elżbieta Jasna
Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej Surowic i Szczepionek – Michał Jaskólski
Kierownik Działu Zakupów, Koordynacji Inwestycji, Magazynowania Środków Dezynfekcyjnych i Rezerw – Justyna Rybka
Kierownik Działu Kadr, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych – Barbara Bednarek

 

Partnerzy