CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Przedmiotem działalności Bazy jest:

1. Utrzymanie stałej rezerwy i dystrybucja aparatury, środków dezynfekcyjnych, szkła, innych środków medycznych, laboratoryjnych, materiałów oświatowo – zdrowotnych przeznaczonych dla podmiotów leczniczych w razie zagrożenia epidemicznego lub dla zapewnienia właściwego stanu sanitarnego kraju;

2. Pełnienie funkcji Centralnego Dystrybutora Szczepionek zakupionych preparatów szczepionkowych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w zakresie dotyczącym przechowywania, zabezpieczenia, rotacji i dystrybucji, z zachowaniem zasad Dobrej praktyki Dystrybucyjnej;

3. Odbiór, przechowywanie i dystrybucja należących do rezerw strategicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych w celu zapobiegania i zwalczania sytuacji nadzwycz., w tym także dotyczących chorób zakaźnych oraz zawierania stosownych umów.

Działalność Bazy wg Statutu

1. Centralna Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych, zwaną dalej „Centralna Bazą”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą „Centralnej Bazy” są Poręby 26 A , 98-220 Zduńska Wola.
3. Obszarem działania „Centralnej Bazy” jest terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Informacja dotycząca przyjmowania klientów
zewnętrznych - ogłoszenie

W związku z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,  Centralna Bazia Rezerw Sanitarno- Przeciwepidemicznych informuje, że w okresie od 01.07.2022 r. – 31.12.2022 r. nie występował żaden bezpośredni kontakt osób trzecich z pracownikami CBR mogący być zakwalifikowane jako kontakt podejmowany przez klienta zewnętrznego.

Kontakt jaki występował to w przeważającej części kontakt  mailowy oraz sporadycznie telefoniczny z firmami zajmującymi się sprzedażą środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji, testów związanych z wykrywaniem wirusa SARS- CoV-2 oraz testów Combo.

Maile z ofertami wpływały na następujące adresy mailowe: sekretariat@centralna.gov.pl, covid@centralna.gov,pl, j.rybka@centralna.gov.pl,

Nie dokonano żadnego zakupu z przedstawionych ofert .

31.01.2023

Partnerzy