Archiwa Aktualne - Centralna Baza Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych

CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży,
nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (CBR) zgodnie z §2a ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa 

(tj. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm.) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania bądź darowizny.

Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 

Zagospodarowanie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnej Bazy Rezerw odbywa się poprzez:

 

  1. nieodpłatne przekazanie
  2. zbycie w formie darowizny

 

Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w §38 ust. 1 w/w rozporządzenia;

Darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w §39 ust. 1 w/w rozporządzenia.

 

 

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty określone w § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem składnika w formie darowizny, o przydziale składnika rzeczowego majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosku do CBR oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

 

W przypadku, gdy zagospodarowanie składników majątku ruchomego określonych w załączniku nr 1 nie dojdzie do skutku, wówczas wymienione składniki będą zlikwidowane poprzez utylizację.

 

Składanie wniosków (załącznik nr 2)  odbywa się w formie pisemnej – w nieprzekraczającym terminie do 15.03.2024 r.   do godziny 10.00 (liczyć się będzie data i godzina wpływu wniosku do CBR w Porębach).

 

Wnioski lub oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesyłać na adres: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach, Poręby 26a 98-220 Zduńska Wola lub złożyć bezpośrednio w CBR w sekretariacie w budynku A– z dopiskiem na kopercie „ Zużyte składniki majątku ”, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@centralna.gov.pl  z dopiskiem w tytule „ Zużyte składniki majątku”.

Wnioski i oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym przez osobę uprawnioną.

 

Ogłoszenie zostało umieszczone na BIP oraz stronie internetowej CBR https://www.centralna.gov.pl/

czytaj dalej >>>

Informacja dotycząca przyjmowania klientów zewnętrznych – ogłoszenie

W nawiązaniu do zalecenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,Centralna Baza Rezerw Sanitarno- Przeciwepiemicznych informuje, że w okresie od 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r. występował bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy Protek System, producentem kombinezonów chroniących przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczym.

Wizyta dotyczyła przedstawienia oferty na środki ochrony indywidualnej.

Ponadto, kontakt mailowy następował z firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej. Oferty dotyczyły  sprzedaży wymazówek, izolacji, testów związanych z wykrywaniem wirusa SARS- CoV-2, sprzedaży kombinezonów  i innych środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.
Maile z ofertami wpływały na następujące adresy mailowe: sekretariat@centralna.gov.pl, covid@centralna.gov,pl, j rybka@centralna.gov.pl,

31 styczeń, 2022 rok

czytaj dalej >>>

Dane Osobowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Poręby 26a, 98-220 Zduńska Wola
Z Inspektorem Ochrony Danych w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@cbr-poreby.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – RODO.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

czytaj dalej >>>

    Partnerzy