CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Archiwalne Ogłoszenia i przetargi

Zapraszamy do składania ofert na dostawę zestawów wymazowych SARS-CoV2 z podłożem inaktywowanym dodano: 17.12.2021

Centralna Baza Rezerw – w imieniu Ministerstwa Zdrowia – zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów wymazowych SARS-CoV2 z podłożem inaktywowanym.

Procedura na podstawie art. 6 a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.1842 z późn. Zm )
Przedmiot Zapytania Ofertowego
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę zestawów wymazowych zawierających giętką flokowaną wymazówkę z tworzywa sztucznego oraz probówkę z podłożem wirusologicznym inaktywowanym w ilości 100 000 sztuk
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a
Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą
Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: covid@centralna.gov.pl do dnia 27.12.2021 roku do godz. 10.00
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert na adres: covid@centralna.gov.pl poniższych, wypełnionych formularzy:
– opis przedmiotu zamówienia,
– formularz ofertowy.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem ( w przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru, jeśli uzna, że nie jest krytyczny)
Prosimy o załączenie do oferty:

1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta (jeśli dotyczy)
3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

Podstawowe kryteria wyboru to: data ważności zestawów wymazowych ( co najmniej 18 miesięcy-warunek konieczny), cena, dostępność/termin realizacji – w transzach, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ
Zamawiający informuje że na wybór ofert/oferty wpływ będą mieć w znacznym stopniu laboratoria współpracujące z CBRSP, gdyż one decydują na jakich zestawach wymazowych mogą pracować.
Zamawiający może zakupić towar od więcej niż jednego dostawcy.
Zamawiający za dostarczony produkt zapłaci w terminie do 21 dni od momentu dostarczenia do miejsca wskazanego w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.
Prosimy o określenie daty ważności oferty.
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy
Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia !

Partnerzy