CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Archiwalne Ogłoszenia i przetargi

Dostawę nowego urządzenia biurowego –  wielofunkcyjnego laserowego wraz z akcesoriami dodano: 20.09.2023

Centralna Baza Rezerw zaprasza do składania ofert na dostawę nowego urządzenia biurowego –  wielofunkcyjnego laserowego wraz z dwoma oryginalnymi kompletami tonerów CMYK.

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia Centralna Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: k.bialecki@centralna.gov.pl do dnia 04.10.2023 roku do godz. 10.00

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert na adres: k.bialecki@centralna.gov.pl opisu przedmiotu zamówienia oraz załączenie oferty cenowej.

Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru, jeśli uzna, że nie jest krytyczny.

Prosimy o załączenie do oferty:

– katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne.

Podstawowe kryteria wyboru to: dostępność / termin realizacji oraz parametry techniczne

  1. Zamawiający za dostarczony produkt zapłaci w terminie do 21 dni od momentu dostarczenia do miejsca wskazanego w umowie
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert
  3. Prosimy o określenie daty ważności oferty
  4. Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego k.bialecki@centralna.gov.pl. oraz poprzez Platformę e- Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl.
Ogłoszenie dostepne również na stronie https://ezamowienia.gov.pl

Partnerzy