CENTRALNA BAZA REZERW Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli

Archiwalne Ogłoszenia i przetargi

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży,
nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji
dodano: 31.03.2024

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (CBR) zgodnie z §2a ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa 

(tj. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm.) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania bądź darowizny.

Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 

Zagospodarowanie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnej Bazy Rezerw odbywa się poprzez:

  1. nieodpłatne przekazanie
  2. zbycie w formie darowizny

Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w §38 ust. 1 w/w rozporządzenia;
Darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w §39 ust. 1 w/w rozporządzenia.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty określone w § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem składnika w formie darowizny, o przydziale składnika rzeczowego majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosku do CBR oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku, gdy zagospodarowanie składników majątku ruchomego określonych w załączniku nr 1 nie dojdzie do skutku, wówczas wymienione składniki będą zlikwidowane poprzez utylizację.

Składanie wniosków (załącznik nr 2)  odbywa się w formie pisemnej – w nieprzekraczającym terminie do 16.04.2024 r.   do godziny 10.00 (liczyć się będzie data i godzina wpływu wniosku do CBR w Porębach).

 

Wnioski lub oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesyłać na adres: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach, Poręby 26a 98-220 Zduńska Wola lub złożyć bezpośrednio w CBR w sekretariacie w budynku A– z dopiskiem na kopercie „ Zużyte składniki majątku ”, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@centralna.gov.pl  z dopiskiem w tytule „ Zużyte składniki majątku”.

Wnioski i oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym przez osobę uprawnioną.

Ogłoszenie zostało umieszczone na BIP oraz stronie internetowej CBR https://www.centralna.gov.pl/.

Partnerzy